- Przypadek 75 -

67-letni mężczyzna z trwającym od godziny kołataniem serca. W wywiadzie przebyty zabieg CABG.

Przypadek 75

P. Z jaką arytmią mamy do czynienia? Przesuw papieru EKG - 50 mm/s.


O. Jest to częstoskurcz z szerokimi zespołami QRS o morfologii bloku prawej odnogi pęczka Hisa z osią serca niezdefiniowaną. Czas trwania zespołu QRS 160 ms, częstotliwość 150/min. Przebyty zawał i CABG z klinicznego punktu widzenia bardzo silnie przemawiają za częstoskurczem komorowym. Według kryteriów elektrokardiograficznych proponowanych przez Lau i wsp. ten częstoskurcz można zakwalifikować jako VT.1 Co za tym przemawia?
1. Czas trwania QRS > 160 ms.
2. Niezdefiniowana oś serca.
3. Dwufazowy QRS w V1 typu Rs.
4. Morfologia QRS w V6 typu rS (przy morfologii częstoskurczu RBBB).

 

 

Piśmiennictwo
1. Lau E.W., Pathamanathan R.K., Ng G.A. i wsp. The Bayesian Approach Improves the Electrocardiographic Diagnosis of Broad Complex Tachycardia. Pacing Clin Electrophysiol 2000; 23: 1519-26.

 

» Pokaż odpowiedź


» Dodaj komentarz do przypadku

Powrót do strony glownej

- Tematyczny spis treści -